In Phiếu thu chi, Phiếu xuất nhập kho
Báo giá in các loại biểu mẫu
Biểu mẫu khổ A5
In 1 màu
Cấn răng cưa 1 đường
Đóng cuốn 2 kim
Số nhảy +3.000đ/cuốn
Số lượng Giấy F60 Giấy cacbonless 2 liên Giấy cacbonless 3 liên
20 cuốn 27.000đ/cuốn 29.000đ/cuốn 34.000đ/cuốn
30 cuốn 23.000đ/cuốn 25.000đ/cuốn  32.000đ/cuốn
50 cuốn 17.000đ/cuốn 22.000đ/cuốn 29.000đ/cuốn
100 cuốn 14.000đ/cuốn 20.000đ/cuốn 26.000đ/cuốn

Sản phẩm liên quan