In Phiếu thu chi, Phiếu xuất nhập kho
Quy cách in các loại biểu mẫu

Quy cách:

KT thông dụng A6 10x14,5cm, A5 14,8x21cm, A4 21x29,7cm

Giấy Fo60 đóng 100 tờ/cuốn

Giấy cacbonless 2 liên đóng 100 tờ/cuốn, 3 liên đóng 150 tờ/cuốn

In 1 màu hoặc in 4 màu

Thành phẩm: răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo đầu, đóng số nhảy theo yêu cầu

Sản phẩm liên quan